Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich bij MAHA Coaching heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training of Functional Training en deelneemt aan een fit test of andere fysieke activiteiten uit het aanbod.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Voor elk door MAHA Coaching aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. MAHA Coaching kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten is geheel op eigen risico. MAHA Coaching is niet aansprakelijk voor enig blessure en/of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Het kan voorkomen dat bij sparringspartijen pijn en/of letsel wordt bekomen; deelnemer ziet af van enige vergoedingsrechten ten aanzien hiervan. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico gevolgd. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen MAHA Coaching wegens vergoeding van kosten schade en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die MAHA Coaching aanbiedt. Deelnemer verklaart zich voor ziektekosten en eventuele schade voldoende te hebben verzekerd.

MAHA Coaching is niet aansprakelijk voor gestolen of zoekgeraakte spullen van de deelnemer.

Artikel 3: Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten een intakegesprek te hebben gehad. Veranderingen betreffende uw gezondheid belastbaarheid en persoonsgegevens dient u per direct aan MAHA Coaching door te geven.

Artikel 4: Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal MAHA Coaching aangeven wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit in overleg met de deelnemer. Indien door welke omstandigheden dan ook een training niet kan doorgaan dient dit 24 uur van tevoren bekend te zijn. Dit geldt zowel voor MAHA Coaching als de deelnemer. MAHA Coaching is bevoegd om in overleg met de deelnemer een andere afspraak te plannen. Deelnemer dient dit minimaal 24 uur voorafgaande aan de training per e-mail te melden aan MAHA Coaching. Een fysieke activiteit met onze Personal Trainer vindt minimaal één keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent schuift de desbetreffende fysieke activiteit een week door.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

Op MAHA Coaching rust de verplichting tot het gelet op het doel van de activiteit zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit(en). MAHA Coaching voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht naar beste inzicht deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat MAHA Coaching niet instaat voor het succes en welslagen van de activiteit en/of de gewenste doelstelling.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving dient het overeengekomen bedrag contant of via automatische incasso te worden voldaan. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij schriftelijk of via e-mail anders is overeengekomen. Het overeengekomen bedrag blijft ook verschuldigd indien de deelnemer om welke reden dan ook niet aan de activiteit(en) deelneemt. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt is MAHA Coaching gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling voldaan is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan MAHA Coaching te voldoen. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag MAHA Coaching een bedrag van EUR 15,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van MAHA Coaching zijn het BTW 9%-tarief en in sommige gevallen het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. MAHA Coaching is ieder jaar gerechtigd de tarieven aan te passen. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is MAHA Coaching gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een fysieke activiteit wegens ziekte wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan MAHA Coaching. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Artikel 8: Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij of zij naar beste weten gezond en fysiek in staat is om de instructies van de Personal Trainer op te volgen zonder zijn gezondheid te schaden. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met MAHA Coaching aan te gaan zijn huisarts te raadplegen. De deelnemer geeft iedere wijziging in zijn gezondheidstoestand belastbaarheid en eventuele blessures door aan MAHA Coaching.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

MAHA Coaching dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. MAHA Coaching is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten van groot belang is voor haar activiteiten. Om u een goede persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. MAHA Coaching is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen gegevens van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van MAHA Coaching gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent MAHA Coaching te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen indien nodig en gewenst.